<% 'Dim Action,Id Action = Trim(Request.QueryString("Action")) ID = Trim(Request.QueryString("ID")) Action = Replace(Action," ","") ID = Replace(ID," ","") Sql = "Select Picture,Hits From "&Action&" Where id="&ID Rs.Open Sql,Conn,1,2 Rs("Hits") = Rs("Hits") + 1 Rs.Update Rs.Close CloseConn() %> 母线加工机的类型 资料下载
 
资料名称 母线加工机的类型
更新时间 2019-10-25 15:14:59
下载地址 点击下载
资料说明 一、根据母线加工机液压泵组的数量,可分为:1、单泵:冲、剪、折三个加工单元顺序工作;1、两泵:一泵供冲、剪单元,一泵供折弯单元,冲或剪可与折弯单元同时工作;