<% 'Dim Action,Id Action = Trim(Request.QueryString("Action")) ID = Trim(Request.QueryString("ID")) Action = Replace(Action," ","") ID = Replace(ID," ","") Sql = "Select Picture,Hits From "&Action&" Where id="&ID Rs.Open Sql,Conn,1,2 Rs("Hits") = Rs("Hits") + 1 Rs.Update Rs.Close CloseConn() %> 铜排加工机的市场份额在逐步提升 资料下载
 
资料名称 铜排加工机的市场份额在逐步提升
更新时间 2019-10-25 15:17:59
下载地址 点击下载
资料说明 新兴国家有很强的电力基础设施建设需求,丝路基金将有力推动电力基础设施建设,也为中国电力设备企业带来巨大机会。许多新兴国家基础设施建设严重不足,缺电现象非常严重